Αναρτήσεις εκδρομών μετακινήσειων 2016-2017


Έχει προγραμματιστεί εκδρομή για την Α' τάξη του Σχολείου μας στην Καλαμάτα την περίοδο από 30/03/2017 έως  01/04/2017. Σχετική ανάρτηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που αφορά τα ταξιδιωτικά γραφεία, έχει πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας. Μετά την καταληκτική ημερομηνία θα αναρτηθούν στην παρούσα σελίδα οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ             

  Για να δείτε τον πίνακα Αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών  γραφείων πατήστε εδώ

Στο Γαλάτσι σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου ΓΕ.Λ. Γαλατσίου, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών για την τριήμερη εκδρομή της Α' Λυκείου στην Καλαμάτα όπως αυτή συγκροτήθηκε  με την πράξη 5/14-2-2017 του Διευθυντή του Σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή μετά την με αριθμό πρωτ. 25/1-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/2-12-2011 Υ.Α. που αφορά τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών, τις σφραγισμένες προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:

1) IQ HOLIDAYS

2) Happy days TRAVEL

3)AT HOLIDAYS

4)ZORPIDIS TRAVEL SERVICES

και μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών συνέταξε πίνακα αξιολόγησης και με βάση αυτόν, αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου AT HOLIDAYS και εξιουσιοδότησε τον Διευθυντή του 2ου ΓΕ.λ. Γαλατσίου να προσωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.